Viewing articles tagged 'Zimbra เพิ่มผู้ใช้งานใหม่'

 การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ Add new user

หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้จาก Dashboard ในหน้าแรก เลือก "Add...

Powered by WHMCompleteSolution