การติดตั้งและใช้งาน Chrome Remote Desktop Print

  • 7

1. เข้าไปที่ https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp?hl=en  เพื่อดาวน์โหลด 

2. คลิก ADD TO CHROME  แล้วกด Add app


3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ เข้าไปที่ chrome://apps/  ใน Google Chrome แล้วเลือก Chrome remote desktop
 

4. เลือก Remote Assistance > Get Started5. กด Access เพื่อที่จะ Remote ไปยังเครื่องที่ต้องการ
- ในส่วนอีกเครื่องให้กด Share เพื่อรับรหัสแล้วส่งให้เครื่องที่จะ Remote เข้าไป


- นำรหัสที่ได้ไปให้อีกเครื่อง
6.ใส่รหัสเครื่อง แล้วกด Connect7.จะแสดงหน้าจอของเครื่องที่เราต้องการ Remote เข้าไป


 

 

 


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ