การเฝ้าระวัง (Monitoring) ระบบอีเมลสำหรับ Zimbra Admin Console Print

  • Zimbra Cloud, Zimbra Mail Server
  • 0ระบบ Monitoring ของ Zimbra Servers จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และหัวข้อย่อย ดังนี้

  • Server status
  • Server performance statistics, including message count, message volume
  • Anti-spam และ anti-virus activity (ระบบป้องกันไวรัส/สแปม)
  • Mail Queues (ระบบคิวสำหรับอีเมลทั้งขาเข้า-ขาออก)

Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ