3) การสร้าง E-mail Template Print

  • 9

การสร้างอีเมลเทรมเพลต เพื่อเตรียมเนื้อหาอีเมลให้พร้อมก่อนส่งออก อีเมลเทรมเพลตนั้นเปรียบเสมือนอีเมลหนึ่งเรื่องที่ต้องการส่ง โดยสามารถเริ่มสร้างได้ดังนี้

1) หัวข้ออีเมล
2) การเพิ่ม CSS ลงไปในบรรทัดข้อความนั้นๆ
3) การลดขนาดของอีเมล


Was this answer helpful?

« ย้อนกลับ